Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ deels onherroepelijk, Bronckhorst

DeZelhemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ deels onherroepelijk, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 is op 5 december 2012 deels onherroepelijk in werking getreden. Op drie plandelen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het raadsbesluit van 30 juni 2011 vernietigt,voor zover: 1. in artikel 14, lid 14.2.3, onder a van de planregels, niet is opgenomen dat de inhoud van een recreatiewoning op het recreatiepark Bos en Enk de bestaande inhoud mag bedragen indien deze ten tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan (6 oktober 2011) de 300 m³ overschrijdt; 2. het betreft de plandelen met de bestemming ‘Recreatie-verblijfsrecreatie’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-8’, ‘specifieke vorm van recreatie-9’ en ‘specifieke vorm van recreatie-14’ betreffende de gronden nabij de Venneweg, nabij de Oude Ruurloseweg en de Berkendijk 4a voorzover hiervoor in artikel 15.4.1 onder d is opgenomen dat het om gebruik van een natuurkampeerterrein buiten het kampeerseizoen (buiten de periode van 15 maart tot en met 31 oktober) in strijd met het bestemmingsplan wordt geacht. 3. het betreft artikel 3, lid 3.1.2, sub f, lid 3.2.7, lid 3.4.5, lid 3.8.2 en lid 3.8.3, artikel 4, lid 4.1.2, sub f, lid 4.2.7, lid 4.4.5, lid 4.8.2, lid 4.8.3 en artikel 5, lid 5.1.2, sub f, lid 5.2.7, lid 5.4.5., lid 5.8.2 en lid 5.8.3 van de planregels over de intensieve veehouderij. De Afdeling bestuursrechtspraak treft ter bescherming van de natuurwaarden in de omliggende Natura 2000-gebieden de volgende voorlopige voorziening: ‘voor gronden waaraan de bestemming ‘Agrarisch’, ‘Agrarisch met waarden-Landschap’ of ‘Agrarisch met waarden- Landschap en natuur’ is toegekend, geldt dat de bestaande oppervlakte die ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ rechtsgeldig werd gebruikt ten behoeve van de intensieve veehouderij(tak), met het daarbij behorende aantal dierplaatsen, wordt aangemerkt als de maximum oppervlakte die ten behoeve van dit gebruik mag worden gebruikt’. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad opgedragen over het bovenstaande binnen 18 maanden na de verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen en dit op wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Tevens heeft de Afdeling bepaald dat de in bovenstaand punt 3 omschreven voorlopige voorziening vervalt op het moment van inwerkingtreding van het door de raad van de gemeente Bronckhorst nieuw te nemen besluit. Het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige ge-meente Zelhem. Buiten de begrenzing van het nieuwe bestemmingsplan valt het gebied dat volgens het reconstructieplan Achterhoek en Liemers is aangewezen als landbouwontwik-kelingsgebied (LOG Halle-Heide). U kunt het plan op de volgende manieren inzien: • digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00866-VG01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00866-/NL.IMRO.1876.BP00866-VG01. • op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl  actueel  bekendmakingen. Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzigings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan thans onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deZelhemgids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zelhem, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deZelhemgids.nl
Redactie deZelhemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen zelhem
  2. stcrt-2013-248

Gerelateerde berichten